Social life and leisure in Slovenia

Home » ሓበሬታ ብዛዕባ ስሎቬንያ » Social life and leisure in Slovenia

ምንቅስቓሳት ምዝንጋዕ እንታይ እዮም?

ምንቅስቓሳት ምዝንጋዕ ኣብ ትርፊ ሰዓትካ ዝግበሩ ምንቅስቓሳት እዮም እቶም ምንቅስቓሳት ንጠቕላላ ጥዕናዊ ጥቕሚ ዘምፅኡ እዮም ከምዚኦም ዝበሉ ምንቅስቓሳት ኣብ ምዉሃድን ማህበራዊ ርክብ ንምፍጣርን ሰባት ንምርካብን ሓገዝቲ እዮም  ስለዚ ከም ስፖርት ኣርት መዚቃ ምብሳል መግቢ ከምኡ ዉን ወለንታዊነት ዝኣመሰሉ ምንቅስቓሳት ኣለዉ ወለንተዊ ስራሕ ማለት ንካልኦት ወይ ሓበራዊ ጥቕሚ ክበሃል ምንም ጥቕሚ ብዘይፅባይ ብዉልቀ ሰባት ዝዉገን ተግባር እዩ ከም ወለንታዊ ቀዋሚ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ምኮን ምዕባይ ክእለትን ዓርሰ እምነትን ሓደሽቲ ሰባት ምርካብን ምሕጋዝን ዕድላት ይህልዩ ንዝበለፀ ሓበሬታ ብዛዕባ ወለንታዊ ስራሕ ኣብ ስሎቪኒያ እዚ ዝስዕብ ምርኣይ ይከኣል Prostovoljstvo.org (http://www.prostovoljstvo.org/).

ደቂ ስሎቪኒያ ኣብ እዋን ትርፊ ሰዓቶም ይዘናግዑ እዮም ብዙሕ ስብ ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ከም ምድያብ ጎቦ ብስክሌት ጉያ ከምኡ ዉን ጉጅላዊ ስፖርት ከም ኩዕሶ እግሪን ኩዕሶ ሰኪዔትን ይፃወቱ ምብዛሕቲኡ ናብ ስኒማ ትያትር ወይ ኮንሰርት ይኸዱ ምስ የዕርኽቶም ይራኸቡ ሓቢሮም የዕልሉ ይምገቡን ይሰትዩን

ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳትን ትካልትን ሓበሬታ ኣበይ ይረክብ?

ሓተቲ ዕቁባ

ሓታቲ ዕቁባ እንተኮይንካ ኣብ ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት ናይ ምስታፍ ዕድልን ትካላትን ኣብ ማእከላት ዕቁባ ዝርከቡ ማሕበራዊ ሰራሕተኛታት ምሕታት ይከኣል

ዓለም ለኸ ሓለዋ ዝተዉሃቦም

እንድሕር ድኣ መሰል ዓለም ለኸ ተዋሂቡካ ናይ ምዉሃድ ኣማኻሪኻ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ምፅንባር ዘሎ ዕድል ሓበሬታ ይህበካ

ግደ ትካላትን ማህበራትን እንታይ ይኸዉን?

ኣባል ዝተፈላለዩ ማሕበራት (ስፖርት ባህሊ ሙዚቃ ወለንታዊነት) ምኾን ልሙድ እዩ  ሓተቲ ዕቁባን ስደተኛታትን ኣብ ምንቅስቓሳት ኩሎም ህዝባዊ ማሕበራት ክሳተፉ ይኽእሉኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ወይ ክለባት ምስታፍ ድሌት እንተሎካ ኣብ ከባቢካ ዝርከብ ማሕበር ኣብ ኢንተርኔት ምርካብ ይከኣል

ሓለሓሊፉ ሓደ ሓደ ማሕበራት ንምእታዉ ፅንዓት ይሓትተ ነገር ግን ዝተፈላለዩ ጥቕምታት ኣለዎ ኣብ ማሕበራት ንቑሕ ተሳትፎ ምግባር ምስ ሕብረተሰብ እቲ ካባቢ ክትፋለጥ ቃንቃ ክተማዕብል ካልኦት ክእለታት ክተማዕብል ይሕግዘካ ሕፅረት ቃንቃ ፀገም ዋላ እኮ እንተኮነ ነግር ግን ምስ ካልኦት እንትተዕልል ቀልጢፍካ ምምሃር ትኽእል ሓደ ሓደ ግዘ ኣባል ንምኮን ቃንቃ ምክኣል ግዴታ ኣይኮነን ክእለት ቃንቃ ኢንግሊዝኛ እኩል እዩ

ሓደ ሓደ ትካላትን ማሕበራትን ተመዛበልቲ ሓተቲ ዕቁባን ስደተኛታትን ይሕግዛ እዘን ማሕበራት ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ይህባ

ተግባረዊ ሓበሬታ ኣብ ዝተፋላለዩ ነገራት (ብዛዕባ መሰልካ ንግዘባዊ ሓገዝ ከመይ ተመልክት ስራሕን መንበርን ከመይ ትደሊ  ወዘተ)

ምኽሪ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ጉዳያት

ምምጎት

ምትርጎም

ትምህርቲ ቃንቃ (ስሎቪነ ኢንግሊሽ)

ባህላዊ ምትእትታዉ

ትምህርታዊ ምንቅስቓሳት (ዎርክሾፓት)

ምንቅስቓሳት ትርፊ ግዘ (ምዝንጋዕ ስፖርት ባህላዊ ኣርት)

ባህላዊ መራኸቢ

ሓገዝ መንበሪ ገዛ

ብዛዕባ ስራሕ ምምኻር

ወለንታዊ ልምዲ

ወዘተ

ኣብ ስሎቪኒያ ኣብ ስደኛታት ሓተቲ ዕቁባ ከምኡ ዉን ተመዛበልቲ ዝምልከቱ ፕሮጀክታት ዝሰርሑ ማሕበራትን ትካላትን እዞም ዝስዕቡ እዮም

ኢኒስቲቱት ፅንዓታት ኣፍሪካ https://african-studies.org/institute_en.html

ስሎቪኒያ ፊላትሮፒያ http://www.filantropija.org/en

ድሩስትቮ ኦድኖስ http://odnos.si/

ድሩስትቮ ኣፕ ጀሰኒስ http://www.up-jesenice.org/en

ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት -ኤጀንሲ ፍልሰት ሕቡራት ምንግስታት http://www.slovenia.iom.int/

መንግስታዊ ቤት ፅሕፈት ንምዉሃድን ሓገዝን ተመዛበልቲhttp://www.uoim.gov.si/en/

 

ከም ሓዱሽ መፃኢ ምስ ኣብቲ ሃገር ዝተወሰነ እዋን ዝነበሩ ደቂ ወፃኢ ምርካብ ኣድላይ እዩ ኣዞም ዝስዕቡ ትካላት ምስ ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ደቂ ሃገርካ ክትራከብ ይሕጉዝካ

        ርደሲ ክሪዝ (ቀይሕ መስቀል)https://www.rks.si/sl/About_Slovenian_Red_Cross/

        ካሪታስ (Caritas): http://www.karitas.si/

       ፒ ኣይ ሲ -ማሕበር ሓበሬታ ንገበርቲ ሰናይ ትካላት (ምኽሪ ሓገዝ)http://pic.si/about/

ነዚ ድጋፍ ዝህቡ ዝተፈላለዩ ምንግስታዊ ትካላት ዉን ኣለዉ

ሲ ኤስ ዲ- ማእኸል ማሕበራዊ ጉዳይ (Center za socialno delo): https://infotujci.si/en/integration-into-slovenian-society/social-security/social-work-centres/

ኣገልግሎት ስራሕ ስሎቪኒያ (ZZS – Zavod za zaposlovanje): http://english.ess.gov.si/  (ጉዳያት ስራሕ)

 

ሕቶን መልስን

ስደኛታትን ተመዛበልትን ወለንታዊ ኣገልግሎት ክህቡ ይክእሉ?

እወ ወለንታዊ ስራሕ ይምከር አዩ ምክንያቱ ናብ ማህበረሰብ ክትወሃድን ንቑሕ ተሳትፎ ክህልየካ ክእለት ቃንቃካ ክተዕቢ ሐደሽቲ ሰባት ክትረክብን የክእለካ

ኩሎም ተመዛበልቲ ንናይ ዕረፍቲ ግዜ ምንቅስቃሳት መሰል ኣለዎም ዶ?

ብሓፈሻ ኩሎም ተመዛበልቲ ንናይ ዕረፍቲ ግዜ ምንቅስቓሳት መሰል /ዕድል ኣለዎም  ነግር ግን ከከም እቲ ዕረፍቲ ዝህበካ ትካል ንምንቕስቓስ ዝዉሰኑ ዝተፈላለዩ ቅድመ ኩነታት ኣለዉ ነግር ግን ንተሳትፎካ ዝዓግቱ ኢኮኖምያዊ ሎጂስቲካዊን ቃንቃ ኩነታት ኣለዉ

ቅሩባት ዝኮኑ ትምህርቲ ቃንቃ ኣለዉ ዶ?

ኣብ ዘለካዮ ሃገር ፅቡቕ ክስመዓካ ቃንቃ እቲ ሃገር ምፍላጥ ኣድላይ እዩ ንወፃእኛታት ዝተፍላለዩ ትምህርቲ ቃንቃ ስሎቪኒያ ኣለዉ ሓደ ሓዲም ብነፃ ዝወሃቡ እትትኮኑ ገሊኦም ግን ክፍሊት ዝሓቱ እዮም ሓደ ሐዲኦም ብዝልጠኑ በዓል ሞያታት ዝወሃብ እንትትኮኑ ካልኦት ድማ ብወለንታዉያን ይወሃቡ ንዝበለፀ ሓበሬታ ቃንቃ ዝብል ምዕራፍ ምርኣይ ይከኣል.